Vedtægter for klubben

§ 1: Navn

Klubbens navn er Skive Bordtennisklub. Klubben er hjemmehørende på Brårup skole i Skive kommune. Klubben skal være tilsluttet Jysk Bordtennisunion og til enhver tid følge dens love.

§ 2: Formål

Klubbens formålsparagraf lyder:
Det er foreningens formål at virke for bordtenninssportens udøvelse og fremme. Den nuværende bestyrelse fortolker målsætningenså klubben stræber efter at være en bred forening. Vi ser det som et vore vigtigste mål, at der er et godt samvær og kammeratskab i klubben mellem spillerne. Alle spillekategorier er velkomne i Skive BTK, lige fra puslinge til old boys og fra begyndere til elitespillere. Vi forsøger at tilgodese de forskellige behov spillerne har. Med de ressourcer vi har, vil vi forsøge at varetage alles interesser på bedst mulig måde, uanset at interessen er spillemæssigt eller hovedsageligt går på et hyggeligt samvær med gode kammerater.

§ 3: Medlemmer

Som medlem af klubben kan optages alle, som ikke er frakendt amatørmesterskab. Medlemmerne inddeles efter alder i ungdomsrække og senior række. Ungdom indtil 17 år og senior over 17 år, skæringsdato 1. Juli

a.
Indmeldelse i klubben kan kun ske til kasseren enten skriftligt eller mundtligt, med opgivelse af navn, adresse, fødselsdag og år.

b.
Udmeldelse i klubben kan kun ske til kasseren. Det enkelte medlem må selv sørge for at få et skriftligt bevis på at udmeldelse er sket. Er dette ikke sket, må det enkelte medlem selv stå til ansvar og betale de efterfølgende kontingentopkrævninger. Det enkelte medlem er ikke berettiget til at få forudbetalt kontingent tilbage ved udmeldelsen.

§ 4: Indtægtsgrundlag

Klubbens midler tilvejebringes ved kontingent delvis, herforuden afholdelse lotteri og stævner til frembringelse af midler. Kontingent andrager et bestemt beløb for ungdomsspillere og seniorer.

a.
Kontingentet betales senest 1 måned efter indmeldelse har fundet sted, sæsonen er 1/9 - 30/4.

b.
Er et medlem mere end 1 måned bagud med kontingentbetalinge, kan medlemmet af bestyrelsen udelukkes indtil betalingen finder sted. Medlemmet er stadig medlem af klubben og således forpligtet til af betale kommende opkrævninger. Anses et medlem for tabt og ligeså den manglende kontingentbetaling (er), kan medlemmet slettes af protokollen. Medlemmet skal dog ved senere ønske om optagelse i klubben først betale manglende kontingent.

§ 5: Generalforsamling

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i maj måned og skal indvarsles mindst 14 dage før skriftligt til alle medlemmer. Ved generalforsamlingen skal dagsordenen indeholde følgende punkter.

1. Valg af dirigent
2. Protokol og beretning
3. Regnskab og budget
4. Indkomne forslag (skal være formanden i hænde senest 8 dage før)
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Ulige år
Formand, sekretær, et bestyrelsesmedlem, en suppleant, revisor samt revisorsuppleant.

Lige år
Næstformand, kasserer.

6. Eventuelt.

§ 6: Regnskab

Revisoren skal mindst otte dage før generalforsamlingen revidere og godkende regnskabet.

§ 7: Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når mindst 1/3 af medlemmerne skriftligt begærer det, eller når bestyrelsen i øvrigt finder gyldig grund hertil. Indkaldese skal ske på samme måde som ordinær generalforsamling.

§ 8: Revision

Kasseren skal føre nøjagtig regnskab med klubbens midler, indtægter og udgifter, og er pligtig til på revisorens forlangende, når som helst at lade regnskabet revidere. Regnskabsåret er 1/9 - 30/4.

§ 9: Klager

Bestyrelsen er pligtig til at undersøge alle klager over uheldige forhold i klubben, og om nødvendigt søge råd og vejledning hos JBTU til afhjælpning af disse forhold.

§ 10: Eksklusion

Eksklusion af klubben kan kun ske ved overtrædelse af klubbens love, samt ved manglende kontingentbetaling (§ 3 og § 4b) samt de under § 9 gældende rettigheder for bestyrelsen.

§ 11: Ophævelse

Klubben kan kun ophæves når mindst 3/4 af medlemmerne stemmer herfor:
Alle klubbens likvide midler skal ved ophævelse af klubben tilfalde JBTU.

§ 12: Formand

Klubbens formand og kassere har til enhver tid tegningsret for foreningen.

§ 13: Ændringer

Ændring i disse love kan kun ske ved vedtagelse på en generalforsamling.

Således vedtaget på generalforsamlingen den 2/2 1960, samt revideret på generalforsamlingerne 1/9 1962, 20/9 1975, 30/1 1978, jan 1983, 12/5 1986, 24/5 1989 samt 17/5 2002.